Decyzja środowiskowa - co to takiego i co ma wspólnego z fotowoltaiką?
Formalności

Decyzja środowiskowa - co to takiego i co ma wspólnego z fotowoltaiką?

3/25/2021

Podejmując decyzję o instalacji systemu fotowoltaicznego w swoim domu należy pamiętać, aby przed rozpoczęciem prac montażowych dopełnione zostały wszelkie formalności, do których zalicza się uzyskanie potrzebnych pozwoleń oraz uwzględnienie odpowiednich przepisów prawnych. Jednym z aspektów, które mogą okazać się niezbędne do wykonania tego typu instalacji jest uzyskanie decyzji środowiskowej.

Czym jest ten akt, w jakich przypadkach konieczne jest jego wydanie i czy w ogóle trzeba o niego zadbać montując panele fotowoltaiczne na własnym domu?

Odpowiedzi na te pytania zawarliśmy poniżej.

Decyzja środowiskowa - co to jest?

Akt administracyjny, którego pełna nazwa brzmi decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia powszechnie nazywany jest decyzją środowiskową. Jej treść reguluje podstawowe warunki związane z oddziaływaniem na środowisko w przypadku chęci rozpoczęcia budowy lub ingerencji w nie, której intencją jest przekształcenie czy też odmienne wykorzystanie konkretnej, wskazanej przez realizatora przedsięwzięcia przestrzeni. Decyzja środowiskowa wydawana jest przez burmistrza, wójta lub prezydenta miasta po skonsultowaniu się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym.

Podstawowym celem wydawania decyzji środowiskowych jest ustalenie, w jakim stopniu planowane działania mogą być szkodliwe dla środowiska z uwzględnieniem żyjących na danym terenie ludzi, zwierząt i roślin, a także rodzaju i ilości wykorzystanych w trakcie pracy surowców, wody oraz emitowanych substancji niebezpiecznych. Po wyszczególnieniu powyższych czynników, w opisywanym akcie administracyjnym regulowane są ramy prowadzenia przedsięwzięcia tak, aby jego negatywny wpływ na środowisko był jak najmniejszy.

Kiedy należy złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej?

Istnieją dwie grupy przedsięwzięć, do których realizacji niezbędne okaże się uzyskanie decyzji środowiskowej.

- Pierwsza z nich, wymagająca przeprowadzenia dodatkowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz podsumowania jej poprzez sporządzenie stosownego raportu, uwzględnia działania oddziałujące na nie zawsze znacząco.

- Druga grupa obejmuje przedsięwzięcia, które mogą oddziaływać na środowisko potencjalnie znacząco. W tym przypadku dodatkowa analiza, umożliwiająca określenie w szczególności ryzyka wystąpienia w trakcie prac awarii oraz ewentualnych sposobów odwracających jej szkodliwe konsekwencje - nie jest obowiązkowa, a o jej przeprowadzeniu decyduje urząd. Obligatoryjne jest natomiast zaprezentowanie tzw. karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniającej miejsce oraz wielkość terenu, na którym będzie ono realizowane wraz z jego potencjalnym wpływem na środowisko, urządzenia potrzebne do przeprowadzenia działań, jak również planowany rozwój lub inwestycje.

Przykłady przedsięwzięć oddziałujących na środowisko

Aby różnica pomiędzy opisanymi grupami była dla ciebie w pełni zrozumiała, warto przeanalizować rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w którym szczegółowo opisano rodzaje przedsięwzięć kwalifikujących się do jednej lub drugiej kategorii. Ich rozpiętość jest niezwykle szeroka, dlatego przed przystąpieniem do jakiejkolwiek pracy mogącej ingerować w środowisko należy zapoznać się z umieszczonymi tam listami.

Przykładem działań zawsze znacząco oddziałujących na środowisko są między innymi instalacje związane z postępowaniem z paliwem jądrowym lub odpadami promieniotwórczymi, podziemne składowanie odpadów niebezpiecznych, jak również autostrady i drogi ekspresowe.

Do przedsięwzięć oddziałujących potencjalnie znacząco (których liczba dwukrotnie przewyższa rodzaje działań z grupy pierwszej) zaliczają się np. instalacje do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, instalacje do produkcji, montowania pojazdów mechanicznych lub produkcji silników, a także tory bobslejowe lub skocznie narciarskie, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.

Co decyzja środowiskowa ma wspólnego z fotowoltaiką?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r., elektrownie fotowoltaiczne, czy też zabudowa systemami fotowoltaicznymi zaliczają się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, co wskazywałoby na konieczność uzyskania decyzji środowiskowej przed rozpoczęciem realizacji działań z nimi związanych. Zagłębiając się w treść rozporządzenia można zauważyć, że obowiązek ten dotyczy jedynie przedsięwzięć, których powierzchnia zabudowy przekracza 0,5 ha w przypadku obszarów objętych formami ochrony przyrody, do których należą między innymi parki narodowe oraz krajobrazowe, rezerwaty przyrody, a także obszary Natura 2000 lub nie jest mniejsza niż 1 ha na obszarach nieokreślonych ustawowo jako „forma ochrony przyrody”.

Decyzja środowiskowa, a montaż paneli fotowoltaicznych na domu

Powyższe regulacje oznaczają, że instalacja systemów fotowoltaicznych na prywatnej posesji, w celu zaspokojenia twoich domowych potrzeb nie musi wymagać uzyskania decyzji środowiskowej, o ile oczywiście powierzchnia zabudowy (oznaczająca teren wyznaczony do przekształcenia wraz z przestrzenią zajmowaną przez ulokowany na nim zespół budynków) nie przekracza 1 ha.

Brak konieczności składania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej usprawnia proces montażu systemu fotowoltaicznego i znacząco go przyśpiesza, ze względu na długość trwania procedur w przypadku wnioskowania. Cały proces prowadzący do ostatecznego wydania aktu administracyjnego przez uprzywilejowany do tego organ może bowiem potrwać nawet pół roku.

Decydując się na instalację systemu fotowoltaicznego w twoim domu, pamiętaj o wyborze profesjonalnej firmy, która pomoże Ci dopełnić wszystkich formalności związanych z realizacją tego przedsięwzięcia oraz upewnij się, jakie pozwolenia musisz posiadać przed rozpoczęciem prac tak, aby radość z darmowej energii elektrycznej idącej w parze z ogromnymi oszczędnościami możliwa była jak najszybciej.


Inne wpisy