Polityka prywatności

Artykuł 1. Postanowienia wstępne

Administratorem danych osobowych jest INERON spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Bukowska 285 lok. 588, 60-189 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000870687, posługująca się NIP: 7812015136 (zwana dalej „INERON”). Z INERON można kontaktować się pisemnie na adres wskazany w zdaniu poprzedzającym lub drogą e-mailową na adres bok@ineron.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez INERON danych osobowych osób korzystających bądź reprezentujących podmioty korzystające z usług świadczonych przez INERON, a także osób odwiedzających serwisy internetowe INERON, w szczególności serwis w domenie ineron.pl lub prowadzone profile społecznościowe (zwanych dalej „Klientami”).

INERON gromadzi wyłącznie te dane osobowe, które Klienci dobrowolnie przekazują, składając swoje zamówienie, kontaktując się między innymi za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem. 

INERON przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych
wprowadzanych lub podawanych przez Klientów oraz z należytą starannością dobiera i stosuje
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez
INERON. INERON zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Osoby odwiedzające mogą przeglądać strony internetowe w serwisach prowadzonych przez INERON bez podawania danych osobowych.

Artykuł 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez INERON zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:
1) nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku
z kontaktem Klientów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja uzasadnionego
interesu INERON);
2) zawarcia i wykonania umowy w zakresie świadczenia usług przez INERON, w tym dotyczących
wykonania instalacji fotowoltaicznej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów INERON, to jest marketingu produktów lub
usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f RODO);
4) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na INERON dotyczących obowiązków
podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami
podatkowymi i rachunkowymi);
5) prowadzenia profili społecznościowych i informowania za ich pośrednictwem Klientów
o aktywności INERON, promowaniu i reklamowaniu organizowanych wydarzeń, promowaniu
marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z INERON,
oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO jako realizacja uzasadnionego interesu INERON).
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie niemożność nawiązania relacji handlowej lub zawarcia umowy.

Artykuł 3. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

INERON przetwarza dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych Klientów są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa. INERON nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.

INERON realizuje prawa Klientów dotyczące ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych Klientów i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych.

INERON ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.

Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny,
umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Artykuł 4. Prawa osób, których dane dotyczą
Każdy Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez INERON ma prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych
2) prawo sprostowania,
3) prawo do żądania usunięcia,
4) ograniczenia przetwarzania,
5) przenoszenia danych,
6) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania
danych na podstawie uzasadnionego interesu INERON,
7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego,
8) cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem).

Skorzystanie z uprawnień może być realizowane w dowolny sposób, w tym poprzez wysłanie na
adres e-mail INERON stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) Klienta.

Klient ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie
danych osobowych przez INERON narusza przepisy obowiązującego prawa.

Artykuł 5. Odbiorcy danych osobowych

Dane Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym dostawcom usług takim jak: podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych) oraz firmom windykacyjnym.

Artykuł 6. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego INERON (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów lub usług własnych na podstawie
uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta.

INERON wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych jedynie w celach
technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

INERON może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Klienta. Przetwarzanie to może mieć wpływ na dobór wyświetlanych reklam, czy dobór oferowanych produktów, usług.

Klient może otrzymywać oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-
mailowej lub internetowej. INERON nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Klienta, które wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na niego.

Artykuł 7. Pliki cookie

INERON stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie: „plikami cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych INERON i przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeglądających strony. Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze stron. Dane gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klientów i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

INERON stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
W ramach stron internetowych INERON stosowane są następujące rodzaje plików cookie ze względu na niezbędność do realizacji usług:
1) niezbędne pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron
prowadzonych przez INERON, w szczególności uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane
do usług wymagających uwierzytelnienia;
2) pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
3) wydajnościowe pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych;
4) funkcjonalne pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
5) reklamowe pliki cookie, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych
dostosowanych do ich zainteresowań.
W oparciu o prawnie uzasadniony interes, polegający na tworzeniu statystyk i analizie w celu
optymalizacji stron internetowych INERON oraz na marketingu własnych produktów, INERON
korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w pliki cookie (lub podobne technologie):
1) Google Analytics
Narzędzie Google Analytics, zapewniane są przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, służą do tworzenia analiz i raportów dotyczących użytkowania
i działań na stronach internetowych. Informacje o aktywności użytkownika zbierane są
również w celu poprawienia doświadczenia korzystania ze stron. Z uwagi na aktywowaną
stronach INERON anonimizację IP, adres IP użytkowników jest skracany przed przekazaniem
dalej. Anonimizowany adres IP przekazany przez użytkowników przeglądarkę w ramach
Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
Google Analytics Warunki usługi: 
https://www.google.com/analytics/terms/gb.html
Ogólny przegląd zasad bezpieczeństwa i prywatności Google Analytics: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
Polityka prywatności Google: 
https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy
W celu rezygnacji można kliknąć:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
2) Google Ads
Usługi Google Ads, zapewniane są przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, służą do prezentowania reklam Administratora na zewnętrznych stronach
internetowych. Na podstawie danych zebranych podczas kampanii reklamowych
Administrator może ocenić jak udane były zastosowane środki reklamowe.
Polityka prywatności Google: 
https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy
3) Google Tag Manager zapewniane są przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, stosowane do zarządzania tagami (znacznikami) strony
internetowej za pośrednictwem interfejsu. Narzędzie pozwala badać zachowania
użytkowników, co jest kluczowe w procesie optymalizacji strony oraz kampanii. Stosowanie
Google Tag Manager nie wiąże się z zapisywaniem plików cookie ani gromadzeniem danych
osobowych. Narzędzie to umożliwia działanie innych tagów, które w pewnych
okolicznościach mogą gromadzić dane.
Polityka prywatności Google: 
https://policies.google.com/privacy
4) Facebook
Narzędzia marketingowe, zapewniane są przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo
Alto, CA 94304, USA, służą wyświetlaniu użytkownikom odpowiednich reklam, a także
analizowaniu zachowania użytkownika w internecie na stronach, które mają piksel
Facebooka lub wtyczkę społecznościową Facebooka.
Zasady gromadzenia danych:
https://www.facebook.com/about/privacy/
W celu rezygnacji z reklam Facebook można kliknąć: 
https://pl-pl.facebook.com/help/568137493302217

Artykuł 8. Podstawa prawna stosowania plików cookie

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym. Klient przeglądający strony internetowe INERON może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać
za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookie na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Korzystanie ze stron prowadzonych przez INERON, bez zmiany ustawień w zakresie plików cookie, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookie. Klienta zawsze może wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookie.
Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych
przeglądarkach internetowych Klient może znaleźć tutaj:
1) w przeglądarce Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-
explorer
2) w przeglądarce Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl 
3) w przeglądarce Opera
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 
4) w przeglądarce Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek 
5) w przeglądarce Safari
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265