Regulamin Programu Partnerskiego

(dalej jako „REGULAMIN”)

1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:
1.1. „Organizator” – INERON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu,
60-189, ul. Bukowska 285 nr lok. 588, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000870687, NIP: 7812015136, REGON: 387577225,
kapitał zakładowy: 600.000 zł,
1.2. „Program Partnerski” – program, którego celem jest promowanie usług Organizatora wśród Potencjalnych Klientów oraz pozyskanie nowych Klientów na usługi i towary oferowane przez Organizatora.
1.3. „Partner/Polecający” - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która uczestnicząc w Programie Partnerskim promuje usługi Organizatora lub osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła umowę z Organizatorem na pozyskiwanie dla niego Klientów na sprzedaż instalacji fotowoltaicznej oraz która w trakcie trwania Programu Partnerskiego, poleci innym osobom zakup instalacji fotowoltaicznej u Organizatora, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
1.4. „Klient/Polecany” - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która podpisała z Organizatorem umowę na zakup instalacji fotolotnicznej lub osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w wyniku polecenia przez Polecającego zakupiła instalację fotowoltaiczną od Organizatora zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
1.5. „Dane Kontaktowe” – dane umożliwiające kontakt i identyfikację Potencjalnego Klienta, w szczególności: imię i nazwisko, NIP, PESEL lub nazwa firmy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
1.6. „Skuteczne Polecenie” – sytuacja, w której Klient Polecany, do którego Dane Kontaktowe przekazał Partner lub Klient, który wskazał Partnera jako podmiot polecający usługi Organizatora, został Klientem, opłacił wynagrodzenie na rzecz Organizatora oraz upłynął okres na odstąpienie do umowy na zakup instalacji fotowoltaicznej.
1.7. „Wynagrodzenie” – wynagrodzenie za podpisanie umowy pomiędzy Organizatorem, a Klientem, należne za każde Skuteczne Polecenie.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Dokumentem określającym zasady Programu Partnerskiego jest Regulamin. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.ineron.pl
2.2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne.
2.3. Regulamin ważny jest od 7.01.2021r. do 31.05.2021r.

3. Zasady współpracy

3.1. Rozpoczęcie współpracy pomiędzy Organizatorem i Partnerem możliwe jest po wypełnieniu podpisanie przez Partnera umowy z Organizatorem i zaakceptowaniu Regulaminu. Z udziału w programie Partner może zrezygnować w każdej chwili, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej bok@ineron.pl.
3.2. Partner zobowiązany jest podczas rejestracji do podania prawdziwych danych.
3.3. Partner akceptując zapisy Regulaminu zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.
3.4. Partner dołoży staranności w promocji usług Organizatora, w szczególności poprzez promocję zgodnie z wytycznymi Organizatora oraz z dbałością o jego dobre imię i renomę.
3.5. Podczas promowania usług Organizatora, Partner używać może własnych materiałów promocyjnych jak i materiałów promocyjnych przygotowanych w tym celu przez Organizatora.
3.6. Niedozwolone jest promowanie usług Organizatora na stronach internetowych, które zawierają treści zabronione przez prawo, w sposób naruszający prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej oraz zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji.
3.7. Organizator nie udostępnia Partnerowi danych osobowych Klienta dokumentów księgowych do wglądu.
3.8. Polecenia dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza Polecającego w wersji papierowej i wysłania skanu na adres poczty elektronicznej bok@ineron.pl.
3.9. Partner przekaże Organizatorowi dane Klienta Polecanego, po uprzednim uzyskaniu jego zgody na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych. Na wniosek Organizatora, powyższa zgoda zostanie pisemnie dostarczona przez Klienta Polecającego na adres Organizatora.
3.10. Za Potencjalnych Klientów, nie uważa się:
a) podmiotów które kontaktowały się z Organizatorem w celu nawiązania współpracy przed przekazaniem ich Danych Kontaktowych przez Partnera a które nie wskazały danych Partnera jako podmiotu, który polecił im usługi Organizatora;
b) Partnera/Polecającego jeżeli jest to podmiot tożsamy kapitałowo i/lub osobowo;
c) podmiotów, które korzystały już z usług Organizatora;

4. Rozliczenia

4.1. O każdym Skutecznym Poleceniu Partner poinformowany zostanie drogą mailową, na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji w Programie Partnerskim.
4.2. Za każde Skuteczne Polecenie, Partnerowi będącemu osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, osobą prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500 złotych netto (słownie: pięćset złotych).
4.3. Za każde Skuteczne Polecenie, Partnerowi będącym osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500 złotych (słownie: pięćset złotych).
4.4. W sytuacji, kiedy kilku Partnerów przekazało Dane Kontaktowe tego samego Klienta,
wynagrodzenie przysługuje Partnerowi, który przekazał je jako pierwszy.
4.5. Wynagrodzenie należne jest Partnerowi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Klient spełnił warunki Skutecznego Polecenia. Organizator drogą mailową, na adres poczty elektronicznej podanym przy podpisaniu umowy, poinformuje Partnera o kwocie w jakiej uprawniony jest on w danym miesiącu wystawić fakturę.
4.6. Partner wystawi Organizatorowi fakturę tytułem świadczenia usług reklamowych za wszystkie Skuteczne Polecania w danym miesiącu, do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Faktury przesłane powinny być w formie elektronicznej, na adres mailowy bok@ineron.pl. Faktury przesłane bez wcześniejszego uzgodnienia ich wysokości z Organizatorem, mogą zostać przez Organizatora odesłane bez księgowania.
4.7. W sytuacji, w której Partner jest osobą fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, Organizator przekaże wynagrodzenie wskazane w 4.3 na rachunek bankowy wskazany przez Partnera w terminie 30 dni od upłynięcia okresu na odstąpienie Klienta od umowy na zakup instalacji fotowoltaicznej. Postanowienia 4.8 stosuje się odpowiednio.
4.8. Organizator zobowiązuje się do opłacenia faktury w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, na numer rachunku bankowego podany na wystawionej przez Partnera fakturze.
4.9. W przypadku gdy Klient zalega z płatnościami na rzecz Organizatora, Organizator zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłaty wynagrodzenia za jego Skuteczne Polecenie, do czasu uregulowania przez Klienta całości zaległości i upłynięcia okresu na odstąpienie od umowy przez Klienta, na co Partner wyraża zgodę. Za okres wstrzymania wypłaty wynagrodzenia nie przysługują Partnerowi odsetki za opóźnienie.
4.10. Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która uczestnicząc w Programie Partnerskim promuje usługi Organizatora zostanie powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej wysokości.
4.11. Potrącenie wierzytelności wynikającej z wynagrodzenia z wierzytelnością przysługującej Organizatorowi, możliwe jest jedynie po wcześniejszej zgodzie Organizatora.

5. Dane osobowe

5.1. Administratorem danych osobowych Partnera i Klientów oraz danych przekazywanych przez nich jest INERON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu, 60-189, ul. Bukowska 285 nr lok. 588, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000870687, NIP: 7812015136, REGON: 387577225, kapitał: zakładowy 600.000 zł, z którą kontaktować można się pod numerem telefonu: +48 570 244 444 i adresem e -mail: bok@ineron.pl.
5.2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
5.3. Dane przetwarzane są w celu:
a) realizacji umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu (na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO),
b) wypełnienia obowiązku prawnego Organizatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO),
c) marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5.4. Organizator zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
5.5. Organizator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Organizatora jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.
5.6. Podmiot, którego dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
5.7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora, to jest partnerom świadczącym:
a) usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze),
dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów
internetowych,
b) usługi marketingowe,
c) usługi windykacyjne,
d) usługi księgowości, rachunkowości,
e) usługi doradcze, konsultacyjne.
5.8. Partner lub Klient przekazując Dane kontaktowe Organizatorowi, oświadcza, że uzyskał zgodę na ich przekazanie. Operator staje się administratorem danych osobowych wobec wprowadzonych danych i w przypadkach przewidzianych przez prawo spełnia wtórny obowiązek informacyjny wobec danych osób pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO).
5.9. Całość informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znaleźć
można na stronie: www.ineron.pl
6. Postanowienia końcowe
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) Odmowy kandydatowi na Partnera uczestnictwa w Programie Partnerskim bez podania przyczyny;
b) Wykluczenia Partnera oraz odmowy wypłaty Wynagrodzenia, w przypadku stwierdzenia,
że dane podane przez Partnera podczas podpisywania umowy nie są prawdziwe;
c) Wykluczenia Partnera w przypadku łamania przez niego postanowień́ niniejszego
Regulaminu;
d) Zamknięcia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie, zobowiązując się̨
jednocześnie do poinformowania Partnerów o tym fakcie najpóźniej 30 dni przed
planowanym zamknięciem oraz do rozliczenia należnych Partnerom wynagrodzenia
zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 4 Regulaminu.
6.2. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie internetowej pod adresem www.ineron.pl Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym jednak niż 7 dni od poinformowania w sposób wskazany powyżej. Partner, który nie akceptuje zmian Regulaminu może wypowiedzieć umowę z Organizatorem na zasadach przewidzianych w punkcie 3.1.
6.3. Do rozpatrywania sporów mogących wyniknąć z Programu Partnerskiego zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Partnerem a Organizatorem, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.
6.4. W razie działania sprzecznego z Regulaminem (w tym również w przypadku naruszenia praw osób trzecich), Partner zobowiązany jest do naprawienia powstałej w skutek tego szkody Organizatora.